Polityka Prywatności

 I. Postanowienia wstępne

 § 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 § 2

W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Wydawca – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie (02-145), ul. Wirażowa 119, formularz kontaktowy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718602, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855,
 2. Serwis – strona główna zegarki-qq.pl oraz jej podstrony,
 3. Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu,
 4. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która współpracuje z Wydawcą.

 II. Dane osobowe

§ 3 

 1. Użytkownik w celu skorzystania z formularza kontaktowego lub w celu przedłużenia gwarancji na zakupiony zegarek Q&Q musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego lub do przedłużenia gwarancji na zakupiony zegarek Q&Q.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 § 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:
 1. Dostawcy narzędzi do analityki ruchu, w tym badania preferencji użytkowników na stronie,
 2. Dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu,
 3. Podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu.
 4. Dostawcy usług informatycznych, w tym podmioty administrujące Serwisem
 5. Dostawcy usług serwisowych dla produktów Q&Q
 1. Dane osobowe będą przekazywane firmie Google Inc., która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Analytics, monitorującego zachowania użytkowników w Serwisie, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google.
 2. Dane osobowe będą przekazywane również Facebook Ireland Ltd., która jest operatorem narzędzia analitycznego Facebook Pixel (Piksel Facebooka), które pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz monitoruje zachowania użytkowników w Sklepie oraz dostosowuje treść reklam do preferencji Kupującego.

 § 5

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Wydawcy. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

 § 6

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Wydawcy, w celu realizacji uprawnień Użytkowników związanych z przedłużeniem gwarancji na zakupione produkty, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych, jak również podmiotów współpracujących z Wydawcą. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem preferencji Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu (w tym reklam) do zainteresowań Użytkownika.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą art. 6 ust. 1 lit. b oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników, a także wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z udzielenia przedłużonej gwarancji oraz obrona przed ewentualnymi związanymi z tym roszczeniami Użytkowników.

 § 7

Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Dane osobowe przetwarzanie w zakresie realizacji przedłużonej gwarancji będą przetwarzane przez czas trwania gwarancji, a po jego zakończeniu – przez czas niezbędny do wykazania prawidłowości realizacji obowiązków Administratora związanych z jej udzieleniem

 § 8

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

III. Pliki cookies

 § 9

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę, jak i jego partnerów.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w tym pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. marketingowym, w tym poprzez analizę preferencji Użytkowników.
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

 1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
 2. Pliki cookies mogą być usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące  do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 11

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Wydawcą podmioty trzecie.

§ 13

Wydawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.